Eterno Water Solutions BV, met als postadres Postbus 528, 5140 AM te Waalwijk is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

1. Algemene informatie

We vinden de bescherming van uw persoonlijke gegevens belangrijk en dit heeft binnen Eterno Water Solutions een hoge prioriteit. Wij verwerken uw gegevens uitsluitend op basis van de toepasselijke voorschriften voor gegevensbescherming die met name met betrekking hebben tot de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Eterno Water Solutions BV, met als postadres Postbus 528, 5140 AM te Waalwijk is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van onze website zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Eterno Water Solutions BV
Postbus 528
5140 AM Waalwijk
Nederland
0416-757850
www.eternowatersolutions.com
info@eternowatersolutions.com
Rob Hoogervorst is de Functionaris Gegevensbescherming van Eterno Water Solutions BV. Hij is te bereiken via info@eternowatersolutions.com.

2. Persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@eternowatersolutions.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Eterno Water Solutions BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Wij verwerken de volgende gegevens:

– Bedrijfsnaam
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Telefoonnummer
– E-mailadres

3. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Eterno Water Solutions BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Verzenden van onze nieuwsbrief, commerciele mailings en / of uitnodigingen;
– U telefonisch te kunnen benaderen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren en aan uw informatieaanvraag of verzoek te kunnen voldoen;
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
– Om goederen en/pf diensten bij u af te leveren of uit te voeren.

4. Bewaartermijnen

Eterno Water Solutions BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

5. Delen van persoonsgegevens met derden

Eterno Water Solutions BV verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een vewerkersovereenkomst af om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Eterno Water Solutions BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

6. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Eterno Water Solutions BV gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

7. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Eterno Water Solutions BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@eternowatersolutions.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Eterno Water Solutions BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

8. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Eterno Water Solutions BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@eternowatersolutions.com.

9. Wijzigingen in ons privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.